VIZE

 CEDIMA Meziměstí s.r.o. je společností s dlouholetou tradicí ve strojírenské výrobě a je tradičním dlouholetým výrobcem:

 • strojů a zařízení pro řezání, vrtání a broušení stavebních materiálů za pomocí diamantového nářadí
 • specielních strojů pro textilní průmysl se zaměřením na navíjení a převíjení tkanin
 • širokého sortimentu interiérových dělících příček a paravanů
 • zakázkových strojírenských výrobků – dílů, podskupin a strojů

Hlavním rysem naší společnosti je stabilita a prosperita, která vychází z orientace na zákazníka a opírá se o kvalifikované a angažované pracovníky.
Zaměřujeme se na vývoj a výrobu strojů a zařízení pro práci s diamantovým nářadím ve spolupráci s techniky a obchodníky z mateřské firmy CEDIMA GmbH Celle a za úzké spolupráce se zákazníky. Jsme si vědomi, že naše stroje se používají v desítkách států celého světa.
Ve svých aktivitách se zaměřujeme na vývoj a výrobu sofistikovaných výrobků s vyšší přidanou hodnotou a výrobním know-how.
Ve všem, co děláme, poskytujeme prvotřídní výrobky a služby v souladu s požadavky a očekáváním zákazníků.
Zaměřujeme se dlouhodobě na stoupající rentabilitu a  růst míry zisku pro naše vlastníky.
Základem každodenních aktivit je efektivní využívání technologického potenciálu, dlouhodobé zkušenosti, know-how a orientace na zákazníka.
Všechny procesy jsou v maximální míře posuzovány z pohledu ochrany životního prostředí.

 STRATEGIE

Vychází z rozpracovaných strategií jednotlivých SBU (Strategických obchodních jednotek) a funkčních strategií

Spokojenost zákazníka

 • Výrazem spokojenosti zákazníka je dlouhodobá spolupráce založená na vzájemné důvěře
  s cílem uspokojování i jeho budoucích potřeb.
 • Konkrétní očekávání zákazníků jsou systematicky schraňována, analyzována a uváděna do života.
 • Podporujeme svoje zákazníky již ve fázi vývoje jejich produktů a přicházíme s řešením problémů.
 • Jsme dodavatelem kompletů a výrobkových systémů.

Zvyšování hodnoty společnosti

 • Všechny naše činnosti musí odpovídat nejvyšším právním a etickým standardům.
 • Permanentní zlepšování vztahů s našimi zákazníky a dodavateli, zlepšování procesů uvnitř naší společnosti a inovativní přístup k řešení problémů jsou předmětem naší každodenní práce a představují nezbytný předpoklad pro růst společnosti.
 • Ve svých aktivitách neustále rozvíjíme své know-how. Ochrana duševního vlastnictví patří mezi základní  priority společnosti.
 • Mezi nejdůležitější aktivity patří rozvoj znalostí a dovedností všech pracovníků společnosti

Péče o dobré jméno společnosti

 • Mezi základní priority naší společnosti patří trvalé zlepšování ve všech oblastech činností souvisejících s   ochranou životního prostředí a hygienou pracovního prostředí.
 • Vizualizace dosažených zlepšení a úspěchů jednotlivců nebo týmů založených na faktech a měřitelných hodnotách napomáhá při naplňování stanovených cílů a znázorňuje dosažený pokrok.
 • Zapojujeme se do aktivit vedoucích k rozvoji a ke zvyšování kvality života v regionu. Vhodnou prezentací úspěchů navenek se utváří kladný obraz společnosti před veřejností.
 • Pracovníci jsou nejcennějším kapitálem. Všichni pracovníci utvářejí podnikovou kulturu, vedení společnosti je příkladem. Vedoucí pracovníci využívají řídící nástroje k uvolnění motivačního potenciálu pro pracovníky ve všech oblastech činností s cílem, aby společnost byla schopna vyhovět stále rostoucím nárokům zákazníků.

 POLITIKA KVALITY

Vychází ze strategie

 Organizace řízení

 • Stále zlepšovat organizační a řídící struktury společnosti s cílem uspokojovat potřeby zákazníků.
 • Aktivně utvářet podnikovou kulturu a  zavádět ji do denního života.
 • Mezi základní priority naší společnosti patří trvalé zlepšování ve všech oblastech činností souvisejících s ochranou životního prostředí.

Personální rozvoj

 • V návaznosti na potřebu výroby získávat a stabilizovat pracovníky v potřebném množství a patřičné  kvalifikační struktuře.
 • V oblasti personálního rozvoje se soustřeďovat na neustálé zvyšování kvalifikace a dovedností pracovníků.
 • Věnovat patřičnou pozornost klíčovým pracovníkům.
 • Spoluprací se vzdělávacími zařízeními zabezpečit výchovu nových kvalifikovaných pracovníků.
 • Vytvářením pracovních podmínek přispět ke stabilizaci a spokojenosti pracovníků
 • Rozvíjet týmovou spolupráci.
 • Rozvíjet pocit sounáležitosti s firmou.

Obchodní činnosti

 • Překonat očekávání zákazníků.
 • Plnění dohod a obchodních závazků je samozřejmostí.
 • Organizovat a budovat prodejní činnosti v souladu s očekáváním zákazníků CEDIMA Meziměstí s.r.o.
 • Cílenou obchodní politikou upevňovat a rozvíjet vztahy s existujícími a potenciálními obchodními partnery.
 • Usilovat o zvýšení podílu zakázek s vyšší sériovostí.

Technický rozvoj

 • Neustále rozšiřovat a zkvalitňovat technický rozvoj strojů pro řezání a vrtání diamantovým nářadím v úzké spolupráci s techniky, obchodníky a QM pracovníky mateřské firmy
 • Trvale budovat technický rozvoj, který bude připraven řešit problémy zákazníků.
 • Rozvoj zkušebnictví strojů.
 • Zavádění moderních technologií s vyšším podílem automatizace.
 • Vývojem stabilních a optimalizovaných procesů  ve výrobě minimalizovat činnosti nepřinášející přidanou hodnotu, zvyšovat  produktivitu práce a  trvale snižovat náklady.
 • Při plánování vývoje výrobků a procesů zabezpečovat vysokou stabilitu procesů ve výrobě.
 • Zavést účinné plánovací mechanismy při vývoji a tím přispět k trvalému snižování zmetkovitosti.

Výroba

 • Organizací práce ve výrobě trvale zabezpečovat plnění dodávek ve stanoveném množství a kvalitě, kterou požaduje zákazník.
 • Zlepšováním procesů ve výrobě zvyšovat produktivitu práce
 • Trvale snižovat reklamace.

Jakost

 • Systémovými, procesními a výrobkovými audity trvale prověřovat procesy a výrobky.
 • Stanovovat vhodná nápravná opatření a preventivní opatření s cílem minimalizovat ztráty z vnitřních a vnějších vad.
 • Na základě statistických výsledků kontrol snižovat četnost, rozsah kontrol.
 • Sledovat a zavádět do praxe požadavky zákazníků, legislativní a zákonné.
 • Zdokonalovat elektronickou podporu pro řízení systémů jakosti.
 • Neustále zlepšovat práci s dodavateli.

 

CERTIFIKÁTY

 • ISO 9001:2009

 • Svařovací certifikáty