Ochrana oznamovatelů

Zákon o ochraně oznamovatelů

CEDIMA Meziměstí s.r.o.
Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Cílem zákona o ochraně oznamovatelů (whistleblowingu) je vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém se oznamovatelé v soukromém i veřejném sektoru nebudou bát oznámit protiprávní jednání a nebudou vystaveni odvetným opatřením.
Zákon o ochraně oznamovatelů vyžaduje, aby všechny veřejné organizace a soukromé společnosti v ČR nad 50 zaměstnanců zavedly bezpečný oznamovací kanál garantující ochranu oznamovatelů.
Zákon je účinný od 1. srpna 2023.

Oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů v CEDIMA Meziměstí s.r.o.

Co je oznámení?
Oznámením se rozumí ústní či písemné oznámení fyzické osoby, jehož obsahem jsou informace o možném protiprávním jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou odbornou činností.
Oznámením nejsou řádné nebo mimořádné opravné prostředky, žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti, námitky, stížnosti podle jiných právních předpisů, žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ani občanskoprávní, obchodněprávní nebo pracovněprávní podání.

Kdo může být oznamovatelem?
Každá fyzická osoba, která oznámí nebo zveřejní informace o porušení právních předpisů, jež získala v souvislosti s činnostmi souvisejícími s prací. Oznamovateli mohou být zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, stážisté, obchodní partneři zajišťující plnění dodávek materiálu, nebo služeb.

Kdo je povinným subjektem?
Povinným subjektem je CEDIMA Meziměstí s.r.o., který je povinen zřídit vnitřní oznamovací systém a určit příslušnou osobu.

Právní úprava
Ochrana oznamovatelů je komplexně upravena zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a zákonem č. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů.

Co se oznamuje?
Obsahem oznámení jsou informace o možném protiprávním jednání, které:
– má znaky trestného činu,
– má znaky přestupku, za který zákon o ochraně oznamovatelů stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
– porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vymezených v § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů.

Způsoby podání oznámení
Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému CEDIMA Meziměstí s.r.o., případně přímo příslušným orgánům veřejné moci.

Vnitřní oznamovací systém
Oznamovatel podává oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému výhradně příslušné osobě a je oprávněn jej podat písemně i ústně. Osobou pověřenou vedením vnitřního oznamovacího systému CEDIMA Meziměstí s.r.o. je Jiří Žemlička (dále jen „příslušná osoba“). K podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému může oznamovatel využít:
– listinné oznámení, které je možné zaslat na adresu CEDIMA Meziměstí s.r.o., Tovární 85, Meziměstí 54981 s označením obálky „Oznámení – neotevírat – výhradně k rukám příslušné osoby“,
– e-mailovou adresu oznameni@cedima.cz,
– telefonní linku +420 491 443 446, nebo +420 605 246 918, po dobu pracovní doby příslušné osoby, tedy každý pracovní den od 6:00 do 14:00 hod.
– osobní jednání, pondělí a středa, v čase od 6.00 hod. do 14.00 hod. nebo po předchozí dohodě i jinak.

Povinný subjekt nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykovává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i).

Poučení o vědomě nepravdivém oznámení
Fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními. Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, za což lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.